بهترین انجمن » هاردکور کانال داستانسکسی با سبزه دباغی.

06:07
درباره فیلم

این سبیل پرپشت مرد کاملا از خود راضی زیرا نه کانال داستانسکسی تنها او در هیچ عجله برای تعمیر یک ماشین برای یک مشتری اما او نیز اجازه می دهد تا خود را به همسر خود در حال حرکت است. اما بدترین قسمت این است که زالو در همه مقاومت نمی کند و شوهرش را به عنوان یک مکانیک خودرو می داند و می داند که او می تواند در هر لحظه او را شگفت زده کند.