بهترین انجمن » سیاه پوست, انگشت, در حالی که کانال کیر و کس عکس.

12:30
درباره فیلم

بسیاری بر این باورند که پذیری جوان در رفتار خود بسیار دور از کامل. کانال کیر و کس حداقل در اکثر آنها فقط نمی دانم چگونه به رفتار در جامعه. اما آنچه در مورد جامعه: در یک مکالمه شخصی عادی, آنها شروع به بی ادب بودن, خواستار پول و ارتباط جنسی, گاهی اوقات در همان زمان. بهترین پیشگیری از این رفتار یک خروس در گلو است که می پرسد ، و اگر که هنوز هم کمک نمی کند ، به آن بروید . لعنت به تو