بهترین انجمن » بچه مدرسه کانال داستان سسکی سابق درگذشت.

08:26
درباره فیلم

دختران جوان باید در رابطه جنسی تجربه کنند ، اما در صورتی که همه بچه ها مشکلی نداشته باشند و در شبکه های اجتماعی نشسته باشند ، یک شریک جنسی دریافت می کنند. پدر خودش را به عنوان یک خنک عاشق و دختر نمی حسرت داشتن رابطه جنسی با پدر اما این یک راز وحشتناک و هیچ کس نباید بداند که چه اتفاقی کانال داستان سسکی بین آنها.